Historia szkoły

1.09.1971 – Utworzenie Zasadniczej Szkoły Rolniczej, kształcącej w zakresie dwóch specjalnoœci - mechanizator upraw polowych oraz hodowca bydła i trzody chlewnej. Pierwszym Dyrektorem Szkoły został inż. Henryk Kowalkowski. 
    1973 – Otwarcie trzyletniego Technikum Rolniczego na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Stworzono w ten sposób dla absolwentów zasadniczych szkół szanse dalszego kontynuowania nauki i uzyskania dyplomu technika rolnika w specjalnoœci ogólnorolniczej - uprawa roœlin i hodowla zwierząt.
    Zasadniczą Szkołę Rolniczą kształcącą w zakresie mechanizator upraw polowych przemianowano na Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a kształcącą w zakresie hodowców bydła i trzody chlewnej na Zasadniczą Szkołę Rolniczą w zakresie specjalnoœci ogólnej w zawodzie rolnika.
    1975 – Połączenie istniejšcych szkół rolniczych w Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego - na zasadzie eksperymentu. Oprócz istniejšcych szkół w Swarożynie w skład zespołu weszły szkoły rolnicze, funkcjonujšce dotychczas samodzielnie w Pelplinie i w Subkowach, które otrzymały status szkół filialnych, kształcących w zawodzie rolnika o specjalnoœci ogrodniczej.
Zakres zadań Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia był różnorodny:
• kształcenie młodzieży w zawodach rolniczych na poziomie zasadniczym i œrednim;
• koordynacja kształcenia w formie zaocznej i wieczorowej;
• udzielanie pomocy gminnej służbie rolnej;
• prowadzenie wszystkich spraw w zakresie rolniczej oœwiaty pozaszkolnej.

Data - Zaniechanie eksperymentu z przyczyn obiektywnych. Rozwiązano ZSR Centrum Kształcenia i w to miejsce powołano Zespół Szkół Rolniczych.
W tym samym roku powołano w ramach Zespołu 5-letnie Technikum Rolnicze dla absolwentów szkoły podstawowej o specjalnoœci ogólnorolniczej - uprawa roœlin i hodowla zwierząt. W skład Zespołu weszły wymienione już typy szkół, a także szkoła filialna zlokalizowana w Czerwińsku oraz Liceum Rolnicze zlokalizowane w Pelplinie, którego funkcjonowanie nie było zbyt długie.

1977 – Przeniesienie Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Czerwińsku do Zespołu Szkół Rolniczych w Skórczu.

1984 – Rozwiązanie Liceum Rolniczego w Pelplinie z powodu braku naboru młodzieży. Podobnie rozwiązaniu uległa szkoła filialna w Subkowach.

1988 - Utworzono Zasadniczej Szkoły Rolniczej o specjalnoœci: wiejskie gospodarstwo domowe, kształcącej w zawodzie rolnika.

1990 – Utworzenie klas kształcących w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

1992 - Potrzeby i uwarunkowania ochrony œrodowiska oraz koniecznoœć produkcji zdrowej żywnoœci spowodowały wprowadzenie do programu technikum rolniczego treœci ekologicznych. Zatem od tego roku technikum rolnicze rozpoczęło kształcenie techników - rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego - uprawa roœlin i hodowla zwierząt.

1994 – Wydanie przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnoœciowej Aktu Założycielskiego Technikum Zawodowego w Swarożynie, kształcšcego w zawodzie technik technologii żywnoœci w zakresie przetwórstwa owocowo-warzywnego.

1996 – Wprowadzenie w szkołach zasadniczych nauczania szerokoprofilowe. W Szkole Zasadniczej dla chłopców podjęto kształcenie w zawodzie - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, a w Szkole Zasadniczej dla dziewczšt - wiejskie gospodarstwo domowe w zawodzie rolnika. W tym też roku podjęto kształcenie młodzieży w nowym typie szkoły - Liceum Technicznym o profilu rolniczo-spożywczym. Warto tez dodać, że w tym samym roku obchodzono uroczystoœci 25-lecia szkoły. W roku jubileuszowym Dyrektorem Szkoły był dr Józef Lipski.

25 lat szkoły

1998 – Zmiana nazwy Szkoły - Zespół Szkół Agrotechnicznych.

2002 - Poszerzenie oferty edukacyjnej o Liceum Ogólnokształcące i Technikum Zawodowe na podbudowie Szkoły Zasadniczej. Kolejna zmiana nazwy Szkoły, aktualna do dziœ - Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących. Na stanowisko Dyrektora Szkoły zostaje powołany mgr inż. Zbigniew Wojszko.

2012 – Reforma szkolnictwa zawodowego. Powstają klasy, które kształcone są wg nowej klasyfikacji zawodów i specjalnoœci i które będą zawody wg konkretnych kwalifikacji

• Technikum 4-letnie
- Technik rolnik,
- Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
- Technik architektury krajobrazu,
- Technik technologii żywnoœci w zakresie: Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń,

• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letnia
- Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych.

W tym też roku stanowisko Dyrektora Szkoły obejmuje mgr Jarosław Bartoszewski. 

2013 – Podpisanie listów intencyjnych pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Policji w Tczewie oraz pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej w Tczewie. Otwarcie pierwszej klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego, przygotowującej do pracy w służbach mundurowych. W ramach innowacji pedagogicznej wprowadzono w tej klasie nowy przedmiot nauczania: Bezpieczeństwo publiczne.


2014 – Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Dyrektorem ZSAiO a Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych w Gdańsku i okolicznymi nadleśnictwami. Otwarcie nowego kierunku Zasadniczej Szkoły Zawodowej – operator maszyn leśnych. Uczniowie po ukończeniu szkoły będą zatrudnieni w przedsiębiorstwach leśnych, gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni oraz zakładach usług leśnych.

Szkoła z lotu ptaka

    Minione lata funkcjonowania szkoły to okres przeobrażeń strukturalnych i zmian organizacyjno- programowych. Zmieniały się koncepcje wychowania, nauczania i podporzšdkowanie resortowe. Cišgłe zmiany w kierunkach kształcenia, powoływanie nowych typów szkół spowodowane było koniecznoœcią modernizacji systemu kształcenia zawodowego dla zrealizowania celów edukacyjnych i zadań wynikajšcych z przeobrażeń systemu szkolnictwa zawodowego. Obecny jak i przyszły model kształcenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących uwzględnia nie tylko wymagania oœwiatowe państwa, dotyczące wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, ale także założenia polityki rolnej dotyczące modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa w ramach wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Dzięki przychylności Powiatu Tczewskiego szkoła obecnie odzyskuje swój dawny blask.

Czytany 4942 razy
Więcej w tej kategorii: « Patron szkoły Położenie »

Odwiedziło nas

Today 36

Yesterday 69

Week 180

Month 1056

All 5762058

Currently are 204 guests and no members online

Kontakt

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Stanisława Staszica

ul. Szkolna 2 83-115 Swarożyn

tel/fax 58 536 93 93

e-mail: szkola@zsckrswarozyn.pl

www.zsckrswarozyn.pl

ZSCKR na Facebook'u

Mapa